نهاد مسئول بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در سطح محله

باسمه تعالی

 یکی از مراجعه کنندگان به وبلاگ پرسیده بودند که منظور از نهاد مسئول در سطح محله چیست؟

اگر از خاطر شریف تان نگذشته باشد یکی از مهمترین راه کارهای اعتماد سازی را ایجاد یک نهاد مسئول در سطح محله  و در واقع تکمیل ساختار اجرایی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری کشور بیان کردیم. تشریح این موضوع نیاز به یک مقدمه مفصل دارد.

چرخه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری از شناسایی درست محدوده های فرسوده شهری و تفکیک آنها به محلات فرسوده شروع شده و با نوسازی ساختمان های فرسوده و تامین فضاهای روبنایی لازم نظیر فضای سبز ، مراکز آموزشی ، فرهنگی و بهداشتی در حد سرانه های مطلوب و اصلاح تأسیسات زیربنایی و توسعه شبکه های دسترسی خاتمه می یابد. اما دربین حلقه آغازین و انتهایی ، حلقه های واسط بسیاری وجود دارد.
              حلقه دوم : تهیه طرح بهسازی و نوسازی
          حلقه سوم :فراهم نمودن بسترتشویق کننده و حمایتی موثر دولت،شهرداری ودستگاههای متولی خدمات شهری
            حلقه چهارم : تحقق مشارکت عملی مالکان و ساکنان بافت های فرسوده ، سازندگان ، سرمایه گذاران و متخصصین امر بهسازی و نوسازی حلقه کامل کننده چرخه بهسازی و نوسازی محسوب می گردد .
در واقع چرخه بهسازی و نوسازی و حلقه های آن زمانی به حرکت درمی آید که به نحو مناسب روغن کاری گرددعنصر تسهیل گر ، روان کننده موضوع به نحوی که پیگیری تحقق وظایف هر یک از حلقه های چرخه بهسازی و نوسازی باشد 
مهمترین حلقه گم شده ، ضرورت ایجاد سازمانی تسهیل گر و نهضت آفرین در سطح محلات فرسوده ، که از یک سو با اطلاع رسانی مناسب ، انگیزه لازم را در مالکین و ساکنین بافت های فرسوده برای نوسازی ، مقاوم سازی و بهسازی فضاهای زندگی خود ایجاد نماید و از سوی دیگر زمینه بهره برداری حرفه ای از تسهیلات ، حمایت ها ، تخفیفات  و معافیت های دولت و شهرداری ها را برای مالکین و ساکنین فراهم نماید ، نیز بتواند با پیگیری مداوم مشارکت عملی همسایگان باهم و با سرمایه گذاران جزء  و کلان خارج از بافت (حتی ایجادشرکت ها و نهاد های سرمایه گذاری در مقیاس محله) را به صورت نظم یافته و توزیع عادلانه منافع حاصله بین کلیه صاحبان حقوق تحقق دهد ، به عنوان یک حلقه گم شده مؤثر ، به شدت احساس می شود .
در فرصت بعدی ان شاء ا.... بیشتر با هم گفتگو خواهیم داشت.ایام به کام شاد و سرزنده باشید.
/ 0 نظر / 11 بازدید