راهبرد های اصلی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده

باسمه تعالی

تاکنون راهبردها و راه کاری متعدد و گوناگونی برای پیشبرد برنامه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری پیشنهاد شده و برخی نیز به کار گرفته شده است.اما کدام راهبردها، اصلی و واقعا تأثیرگذارند؟

نظر شما چیست؟

به نظر اینجانب

مهترین و اصلی ترین راهبرد

ایجاد یک مسئول و یک پیگیری کننده برای بهسازی و نوسازی هر محدوده و یا محله است.

دلیل روشن است.در قول عامیانه حق گرفتنی است نه دادنی!  تا کسی مطالبه نکند، تا کسی پیگیری نکند خیلی موضوعات به فراموشی سپرده می شود. در بسیاری از سازمان های  اداری و دیوان سالاری ها صرفا با سماجت و اصرار و پیگیری است که می توان کاری را پیش برد.

یک سازمان ملی در مرکز کشور و یا یک شهرداری در یک شهر دهها دغدغه دیگر نیز دارد که کار سخت نوسازی بافت های فرسوده را کم کم به فراموشی می سپارد. لذا لازم است نهادی با یک وظیفه مشخص در محدوده ای معین کار نوسازی بافت فرسوده محدوده یا محله پیگیری و مدیریت کند یا حداقل با پیگیری مستمر دستگاه های مسئول را نسبت به اجرای وظیفه خود حساس نماید.

پیشنهاد اینجانب این است که برای هر محله مثل دفاتر پلیس و یا دفاتر تلفن همراه

توسط بخش غیر دولتی دفاتر خدمات نوسازی محله تشکیل شود.

The Office of the Neighborhood Regeneration Services
/ 0 نظر / 134 بازدید