انتشار مقاله جدید " توسعه درون زای شهری و تحلیل ابعاد اقتصادی و مدیریتی

"چکیده این مقاله که در سری 54 مجلات علمی و پژوهشی صفّه به چاپ رسیده به شرح زیر است"  علاقه مندان برای مشاهده کامل آن می توانند به وبگاه archurb.sbu.ac.ir  مراجعه کنند یا سری 54 مجلات علمی و پژوهشی صفّه را تهیّه نمایند.   

چکیده :

بخش عمده از سطح شهر های کشور ما، با پدیده فرسودگی و ناکارآمدی مواجه است. در این محدوده ها سرمایه ی انسانی ،مالی،اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی کشور در معرض خطر ناشی از حوادث غیر مترقّبه وکژ کارد هاست و به شدت نیاز مند بهسازی ،باز آفرینی و سازمان دهی است.

توسعه درونزای شهری ،موضوعی پیچیده ،چند وجهی و میان بخشی و حتی فرا بخشی و با ابعاد کالبدی و غیر کالبدی نظیر ابعاداقتصادی، مالی ،مدیریتی و حتی اجتماعی و فرهنگی است. بر خلاف انتظار اولیه ،ابعاد  غیرکالبدی با اینکه در اولویت نبوده و کمتر  به آن توجه شده ،ابعاد کالبدی زا تحت الشعاع خود قرار می دهد.در این مقاله به دنبال تبیین نقش و اهمیت توجه به ابعاد غیر کالبدی موضوع،به طرح مباحثی قابل اعتنا در موضوعات اقتصادی ، مدیریت مالی سرمایه گذاری ، و تامین مالی و مدیریت عمومی   برنامه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پرداخته و شاخص هایی را برای شناخت ظرفیت های بالقوه اقتصادی و مدیریتی موضوع بیا ن شده است.

در بخش اقتصادی ، ضمن بررسی اسناد و مدارک در حوزه مبانی و تئوری های موجود ، چند نمونه موردی به استناد مستندات و تجربه در ایران مد نظر واقع شده و در بخش مدیریت مالی، ضمن معرفی صنعت ریت (شرکت های سر مایه گذاری زمین و مستغلات آمریکا)،چندین روش نو برای تامین مالی طرح های توسعه درونیشهر ها مطرح شده است . در بخش آخر بر ابعاد مدیریتی تحقق نهضت توسعه درونی شهر ها مطرح شده است .در بخش آخر،مدریتی تحقق نهضت توسعه درون زای شهرش و ضرورت تعریف حلقه و عنصر تسهیل گر در چرخه بهسازی و نوسازی تاکید شده است.     

/ 3 نظر / 17 بازدید
شبهای بارانی

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این زخمها را کم کنی آه باران ، من سراپای وجودم آتش است پس بزن باران ، بزن شاید تو خاموشم کنی سلام با شبهای بارانی منتظرم حضورت هستم اگر افتخار بدی و سر بزنی خوشحال میشم