الف سوم

باسمه تعالی

در بخش های قبلی گفتم برای مدیریت مشارکت مردم به سه الف نیاز داریم که امشب می خواهم درباره الف سوم با هم صحبت کنیم.

الف سوم همان الزاممالکان و ساکنان به نوسازی مستقیمتوسط خود یا الزام آنها به مشارکت در امر بهسازی و نوسازی است.

بله درست دیدید،الزام و یا اجبار به مشارکت.!

مگر می شود دیگران را مجبور به مشارکت نمود؟

علی الاصول مشارکت در هر کاری باید با علاقه و از روی اختیار باشد،آیا می توان بین مشارکت و اجبار را با هم جمع نمود؟

کمی با هم بیندیشیم......

/ 0 نظر / 8 بازدید