برای تسریع در امر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده چه باید کرد؟

استراتژی های پیشنهادی برای تسریع در امر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری

1.   توسعه و بهره گیری بیش از پیش از توان وپتانسیل بخش غیردولتی و مردم دراحیاء وبهسازی بافت های فرسوده شهری با اهرم نمودن و واسطه گری شرکت های توسعه شهری (مدیریتی،اجرایی،سرمایه گذاری و نظایر آن)

2.   ایجاد عزم ملی موثر در مسئولین ملی و محلی به ضرورت توجه به احیاءوبهسازی بافت های فرسوده شهری

3.  تصویب سیاست های مناسب شهرسازی وقوانین ومقررات تشویقی درجهت تسریع بازسازی ونوسازی بافت ها

4.  توسعه فضای تعامل دولت با مدیریت شهری و ایجاد نهادهای مالی وسرمایه گذاری 

5.  پیگیری تحقق مدیریت و احد(هماهنگ) در مناطق ویژه بهسازی و بازآفرینی

6.  معرفی وشناساندن فرصت های مناسب موجود در صنعت بهسازی،نوسازی و بازآفرینی شهری به سرمایه گذاران

7.  پیگیری ایجاد ردیف های اعتباری مناسب جهت کمک به روند نوسازی وایجاد شبکه های دسترسی وفضاهای عمومی طرحها ازمحل منابع عمومی دولت

/ 0 نظر / 8 بازدید