راه کار های ایجاد الزام برای مشارکت در نوسازی

 
باسمه تعالی

راه کار های ایجاد الزام برای مشارکت در نوسازی
ما نیازمند قانون جامعی هستیم که در موارد زیر تعیین تکلیف نموده و به قول حقوقی ها آمره باشد.
الزا م مالکان واحدهای فرسوده به نوسازی یا مشارکت  با همسایگان ، سازندگان و سرمایه کذاران الزام دستگاههای اجرایی به تامین خدمات زیربنایی و روبنایی  مورد نیاز الزام دولت برای کمک در تأمین کسری آورده برخی مالکان برای دریافت حداقل واحد نوسازی شده تعیین تکلیف مالکیت املاک  مجهول المالک،ورثه ای و اوقافی و ... و تسریع در امور ثبتی

 

/ 0 نظر / 8 بازدید