احمدی نژاد و بهسازی و نوسازی بافت فرسوده

باسمه تعالی

بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در کلام بزرگان:

بازسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده جز با حضور مردم میسر نیست.خود مردم با تخفیف شهرداری ها و کمک های دولت می توانند تک تک بافت های فرسوده را مقاوم سازی کنند.

گروه های هستند که (در بافت فرسوده)حاضر به سرمایه گذاری هستند آن ها قطعا باید از تشویق ها و حمایت ها بهره مند شوند.

گزیده ای از سخنان جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم در برنامه تهران ٢٠ شبکه تهران مورخ ٢٠/٨/١٣٨٨

/ 0 نظر / 6 بازدید