راستگوتر از خدا کیست؟پس ...قول های خدا (5)و(6)

باسمه تعالی

....وعده خدا حق است،و کیست در گفتار راستگوتر از خدا ؟! (نساء - 122)

اگر از چیزی می ترسیم یا غمی بر ما مستولی شده است.به دستور خداوند متعال در آیه شریفه 262 سوره مبارکه بقره عمل کنیم.

بقره

262

(اگر)درراه خدا بدون ریا و منت انفاق کنید.

 خوف،غم و اندوه از شما برطرف شدن.

اگر واقعا می خواهیم خداوند مارا ببخشد ،نامید نباشیم . این قول خود خداوند است در ایه شریفه 58 سوره مبارکه بقره:

بقره

58

(اگرواقعا)طلب بخشش گناهان کنید.

از خطای شما درگذریم و برثواب نیکو کاران بیفزاییم.

/ 0 نظر / 11 بازدید