بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری از منظر موضوعات اقتصادی

باسمه تعالی

چکیده مقاله :بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری از منظرموضوعات اقتصادی

محمد آیینی- مهرماه 1389

بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری ، موضوعی پیچیده ، چند وجهی و میان بخشی با ابعاد کالبدی ، شهرسازی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و ... است . توجه به صرفه های اقتصادی ومزایای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری ،به ویژه در زمینه ارتقاء بهره وری زمین شهری،استفاده از ظرفیت های بی بدیل آن دراسکان سرریزجمعیت و کاهش هزینه های مدیریت شهری فارغ از موضوع حفظ سرمایه انسانی ماهر و آموزش دیده با توجه به سهم آنان در تولید ناخالص ملی و کاهش خسارات مالی و جانی و بررسی نقش و میزان تاثیر عوامل اقتصادی در گسترش  و یا مهار فرسودگی بافت های شهری  و تأثیر متقابل بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری برعوامل اقتصادی از جمله جلوگیری از افت شدید قیمت زمین در عمق بافت های مذکور و افزایش مرغوبیت محدوده و افزایش اقبال سرمایه گذاران وقرارگیری مجددآنها در چرخه حیات اقتصادی شهر به لحاظ ابعاد اقتصادی واجد اهمیت فراوان است .  این مقاله علاوه بر بررسی و تحلیل موارد پیشگفته شاخص هایی را برای بررسی و اندازه گیریابعاد اقتصادی و سرمایه گذاری بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری نیز  ارائه نموده است.

کلید واژه:بافت فرسوده،ابعاد اقتصادی،صرفه های اقتصادی،بهره وری زمین شهری

/ 0 نظر / 20 بازدید